Magnific 11%N-9.3Mg - 800gr (24 gói/bao)

Giá: 97,000 VNĐ/Gói

Cung cấp cho cây trồng một lượng Ma nhê cần thiết. Ma nhê là nguyên tố trung tâm của diệp lục tố, là thành phần màu xanh của lá, giúp cây trồng thực hiện tốt quá trình quang hợp tổng hợp và chu trình tổng hợp sinh khối, giúp lá bóng, mượt, xanh tốt, kích thích tăng trưởng, tăng khả năng đẻ nhánh, ra hoa, kết trái tốt. Ma nhê giúp cây trồng khắc phục hiện tượng vàng lá, gân xanh, xoắn đọt, xoắn lá non.